Министерство за финансии

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Даме Груев бр. 12
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3255 621

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 kërkesë
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Горан Јекиќ Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Закон...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?