Министерство за здравство

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. 50-та Дивизија бр. 14
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3112 500

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 kërkesë
Од Оливер Ристески Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информац...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?