Општина Крушево

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Никола Ѓурковиќ бр. 16А
    7550, Крушево

Телефонски броеви

  • 048 477 061

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

2 kërkesa
Од (Петар): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од ј...
Од (Петар): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Левица ЛО Крушево. Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?