Општина Куманово

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. 11 Октомври б.б.
    1300, Куманово

Телефонски броеви

  • 031 475 831

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 kërkesë
Од (Маја Марковска): Прашање по однос на барањето за добивање на Б-ИЕД од страна на „СОПОТ“ ДОО експорт-импорт, Скопје, Инсталација за ископ, дробење...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?