Претседател на Република Северна Македонија

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Ацо Караманов бр. 33 А
    Вила Водно
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3253 124

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 kërkesë
Од (се наведуваат податоци за Барателот): John Smith Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законо...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?