Faqet e ndihmës për përdorim

Na kontakto

If your question isn't answered here, or you just wanted to let us know something about the site, contact us.

Making requests #

Për cilin mbajtës mund të aplikoj për qasje falas në informacionin publik? #

Nëse nuk mund të gjeni një mbajtës, ja si ta bëni këtë::

 • Shfletoni ose kërkoni për mbajtësin e kërkuar në portal në fushën "kërko" ose për të gjetur kërkesa të disponueshme dhe të publikuara të ngjashme me tuajat.
 • Nëse e keni gjetur mbajtësin e duhur në menynë Mbajtësit ose në fushën "Kërko" dhe nëse ka informacion për faqen e saj të internetit, vizitoni atë për të parë nëse ata kanë publikuar informacionin që kërkoni.
 • Kontaktoni mbajtësin me telefon ose email për të zbuluar nëse mbajtësi ka informacionin që kërkoni.
Cilat institucione kanë informacion publik?#

Sipas Ligjit për Qasje të Lirë në Informata Publike, “Bartës të Informatave” janë organet e pushtetit shtetëror dhe organet dhe organizatat tjera të përcaktuara me ligj, organet e komunave, Qytetit të Shkupit dhe komunave në qytetin e Shkupit, institucionet. dhe shërbimet publike, ndërmarrjet publike, personat juridikë dhe fizikë që ushtrojnë kompetenca publike, të përcaktuara me ligj dhe veprimtaritë e partive politike me interes publik në fushën e të hyrave dhe shpenzimeve.

Pse kërkesa duhet të jetë specifike?#
 • Tregoni në aplikacionin tuaj saktësisht se çfarë informacioni ju nevojitet për ta bërë më të lehtë identifikimin e informacionit që kërkoni.
 • Aplikanti nuk është i detyruar të shpjegojë kërkesën, por është e nevojshme të deklarohet se bëhet fjalë për kërkesë për qasje në informacione publike.
 • Nëse kërkesa është e paplotë dhe për këtë arsye mbajtësi i informacionit nuk mund të veprojë, ai do t'i kërkojë kërkuesit të informacionit plotësimin e kërkesës, duke treguar pasojat nëse nuk e bën këtë. Aplikanti është i detyruar të plotësojë kërkesën brenda tri ditëve nga dita e njoftimit për nevojën e plotësimit të kërkesës, përkatësisht brenda tri ditëve nga dita e marrjes së njoftimit për nevojën e plotësimit të kërkesës.
 • Nëse poseduesi i informacionit që ka marrë kërkesën nuk e ka informacionin e kërkuar menjëherë dhe jo më vonë se tre ditë nga dita e marrjes së kërkesës, ai është i detyruar t'ia përcjellë kërkesën poseduesit të informacionit i cili sipas përmbajtjes së Kërkesa është mbajtësi i informacionit dhe për të informuar aplikuesin.
Does it cost me anything to make a request?#
 • Vështrimi i informacionit të kërkuar është falas.
 • Aplikanti për informacion mbi transkriptin e marrë, fotokopje ose regjistrim elektronik të informacionit, paguan një tarifë në shumën e kostove materiale.
 • Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me propozim të Ministrisë së Financave, përcakton lartësinë e kompensimit për shpenzimet materiale për informacionin e dhënë nga poseduesit e informacionit.
 • Mbajtësi i informacionit shpall shumën e tarifës në mënyrë të përshtatshme (në buletinin zyrtar të mbajtësit të informacionit, faqen e internetit, tabelën e shpalljeve, etj.) dhe ia jep për inspektim secilit aplikant përpara paraqitjes së kërkesës.
Cilat janë afatet për marrjen e përgjigjes për kërkesën e paraqitur? #
 • Mbajtësi i informacionit është i detyruar të përgjigjet menjëherë pas kërkesës së aplikantit dhe jo më vonë se 20 ditë nga dita e marrjes së kërkesës.
 • Në rast se mbajtësi i informacionit duhet të sigurojë akses të pjesshëm në informacion ose për shkak të vëllimit të informacionit të kërkuar atij i duhet një periudhë më e gjatë se afati i caktuar, afati mund të zgjatet deri në 30 ditë nga dita e marrjes së kërkesës.
Po sikur të mos marr përgjigje?#
 • Ju keni të drejtë të parashtroni ankesë në Agjencinë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione Publike nëse nuk keni marrë përgjigje (vendim nga mbajtësi) për kërkesën tuaj pas afatit ligjor.
Nuk jam i kënaqur me përgjigjen e kërkesës, si duhet të vazhdoj? #
 • Mbajtësi i informacionit është i detyruar të informojë kërkuesin e informacionit lidhur me kërkesën për qasje në informacion nëse pas kërkesës ai tashmë i është përgjigjur pozitivisht kërkesës së njëjtë ose të ngjashme të të njëjtit person brenda tre muajve para ditës së pranimit të kërkesës.
 • Nëse mbajtësi i informacionit i përgjigjet pozitivisht kërkesës ose nëse kërkesa refuzohet pjesërisht ose plotësisht, ai/ajo do të marrë një vendim.
 • Kërkuesi ka të drejtë ankese kundër vendimit me të cilin poseduesi i informacionit ka refuzuar ose refuzuar kërkesën në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit në Agjencinë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione Publike.
 • Agjencia vendos për ankesën e aplikuesit në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të ankesës.
 • Nëse Agjencia nuk merr vendim për ankesën e parashtruesit kundër vendimit të shkallës së parë në afatin e paraparë dhe nuk e merr atë brenda shtatë ditëve pas kërkesës së përsëritur, parashtruesi i kërkesës mund të inicojë kontest administrativ.
 • Mbajtësi i informacionit është i detyruar ta zbatojë vendimin e Agjencisë në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së tij dhe për të ta njoftojë Agjencinë.
A mund t'u dërgohet e njëjta kërkesë mbajtësve të shumtë?#

Sigurisht që e njëjta kërkesë mund t'u dërgohet shumë mbajtësve, por e njëjta gjë duhet bërë për secilin mbajtës individualisht, nuk ka asnjë mundësi për t'u dërguar mbajtësve të shumëfishtë në të njëjtën kohë.