Катастар на заленило

Општина Прилеп nuk e kanë informacionin e kërkuar.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Општина Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески
Методија Шаторов Шарло

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Комплет катастар на зеленило за Општина Прилеп

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Attachment

Почитувани,
Согласно член 18, став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) ве известуваме дека Општина Прилеп не располага со бараната информација во Вашето барање со бр.34-13/1 и истотот е препратено до ЈКП Комуналец - Прилеп на ден 16.01.2023 година.