БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Методија Костоски (член на Совет на општина Прилеп)

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: /

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Детален извадок од Конто Картица со сите ставки на службената кредитна/дебитна картичка за презентација на поранешниот градоначалник на општина Прилеп д-р Илија Јованоски

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Attachment

Почитувани,

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) во прилог Ви доствуваме Решение за бараната информација.

Во отсуство на службеното лице
ДаниелаТренкоска Тодороска
Службено лице Марија Ташкоска

Complaints
/uploads/tmp/1667251992-661097300543844-0004-8194/photo_2022-10-31_22-30-47.jpg

Корисник: Методија Костоски (metodijakostoski@gmail.com)
Render in browser
Download