Ne nuk e dimë nëse përgjigja e fundit në këtë kërkesë përmban informata apo jo – nëse ti je Тања, të lutem kyçu dhe bëje këtë të ditur për të tjerët.

Правилник за систематизација

Тања made this E Drejta e Informimit request to Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

 

Jemi ne pritje te Тања qe te lexoje nje pergjigje aktuale dhe te perditesoj statusin.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Тања

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Тест

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: Тест

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Решението е во прилог.

Ne nuk e dimë nëse përgjigja e fundit në këtë kërkesë përmban informata apo jo – nëse ti je Тања, të lutem kyçu dhe bëje këtë të ditur për të tjerët.