Jавно претпријатие за комунални дејности Маврово-Маврови Анови

Имател на информација

Адреса


  • населба Маврови Анови
    1256

Телефонски броеви

  • 042 489 016
  • 042 489 014

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Jавно претпријатие за комунални дејности Маврово-Маврови Анови преку оваа страна.