Детали од барањето “Барање информации за стратегии за превенција на криминал

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
133  sent  2022-01-04 11:43:20 +0100  waiting_response  2022-01-04 11:43:20 +0100  waiting_response  појдовни  
142  status_update  2022-01-20 15:12:52 +0100  successful  2022-01-20 15:12:52 +0100  successful   
233  edit  2022-07-21 05:45:11 +0200         
234  edit  2022-07-21 05:45:12 +0200         

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.