Детали од барањето “Договорни Услугу 2022

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
552  sent  2023-01-15 17:24:04 +0100  waiting_response  2023-01-15 17:24:04 +0100  waiting_response  појдовни  
575  response  2023-01-27 09:49:42 +0100    2023-02-04 21:01:36 +0100  successful  дојдовни  
593  status_update  2023-02-04 21:01:36 +0100  successful  2023-02-04 21:01:36 +0100  successful   
1035  edit  2023-08-05 05:45:17 +0200         
1036  edit  2023-08-05 05:45:17 +0200         
1037  edit  2023-08-05 05:45:17 +0200         

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.