Детали од барањето “Известувања кон органот на државната управа, надлежен за работите од областа на животната средина

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
426  sent  2022-11-06 19:27:52 +0100  waiting_response  2022-11-06 19:27:52 +0100  waiting_response  појдовни  
462  response  2022-11-14 12:21:06 +0100    2022-11-20 19:33:48 +0100  successful  дојдовни  
482  status_update  2022-11-20 19:33:48 +0100  successful  2022-11-20 19:33:48 +0100  successful   

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.