Детали од барањето “Лица на неопределено време

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
681  sent  2023-03-11 13:51:57 +0100  waiting_response  2023-03-11 13:51:57 +0100  waiting_response  појдовни  
691  response  2023-03-14 10:44:03 +0100        дојдовни  
693  response  2023-03-14 11:03:27 +0100    2023-04-06 09:35:42 +0200  successful  дојдовни  
724  status_update  2023-04-06 09:35:42 +0200  successful  2023-04-06 09:35:42 +0200  successful   

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.