Детали од барањето “Локален еколошки акциски план за период од шест години

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
424  sent  2022-11-06 19:17:06 +0100  waiting_response  2022-11-06 19:17:06 +0100  waiting_response  појдовни  
474  response  2022-11-15 13:00:38 +0100    2022-11-20 19:42:17 +0100  successful  дојдовни  
484  status_update  2022-11-20 19:42:16 +0100  successful  2022-11-20 19:42:17 +0100  successful   

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.