Детали од барањето “Обврски по договори

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
657  sent  2023-03-03 14:08:27 +0100  waiting_response  2023-03-03 14:08:27 +0100  waiting_response  појдовни  
677  response  2023-03-10 12:43:05 +0100        дојдовни  
699  response  2023-03-15 10:21:47 +0100    2023-04-02 14:06:39 +0200  successful  дојдовни  
718  status_update  2023-04-02 14:06:39 +0200  successful  2023-04-02 14:06:39 +0200  successful   
1147  edit  2023-10-03 05:45:15 +0200         
1148  edit  2023-10-03 05:45:16 +0200         
1149  edit  2023-10-03 05:45:16 +0200         
1150  edit  2023-10-03 05:45:16 +0200         

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.