Детали од барањето “Постапка за донесување на ДУП за УАЕ 11

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
199  sent  2022-05-26 11:14:12 +0200  waiting_response  2022-05-26 11:14:12 +0200  waiting_response  појдовни  
208  response  2022-06-06 13:52:53 +0200    2022-07-05 09:36:26 +0200  successful  дојдовни  
223  status_update  2022-07-05 09:36:26 +0200  successful  2022-07-05 09:36:26 +0200  successful   

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.