Детали од барањето “Препис од евиденција за пренос на право на сопственост/користење

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
192  sent  2022-05-17 13:40:33 +0200  waiting_response  2022-05-17 13:40:33 +0200  waiting_response  појдовни  
193  response  2022-05-18 10:39:57 +0200        дојдовни  
200  response  2022-05-30 12:52:52 +0200    2022-07-05 09:36:48 +0200  successful  дојдовни  
224  status_update  2022-07-05 09:36:48 +0200  successful  2022-07-05 09:36:48 +0200  successful   

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.