Детали од барањето “Пријава до Одделение за комунална инспекција

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
238  sent  2022-07-29 13:21:03 +0200  waiting_response  2022-07-29 13:21:03 +0200  waiting_response  појдовни  
252  response  2022-08-16 10:52:41 +0200    2022-09-07 14:41:54 +0200  successful  дојдовни  
270  status_update  2022-09-07 14:41:54 +0200  successful  2022-09-07 14:41:54 +0200  successful   

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.