Детали од барањето “Привремени вработувања преку ПАВ за март и мај 2023

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1002  sent  2023-07-20 16:39:13 +0200  waiting_response  2023-07-20 16:39:13 +0200  waiting_response  појдовни  
1012  response  2023-07-27 13:45:40 +0200    2023-07-31 09:56:37 +0200  successful  дојдовни  
1020  status_update  2023-07-31 09:56:36 +0200  successful  2023-07-31 09:56:37 +0200  successful   
1296  edit  2024-02-01 04:45:16 +0100         
1297  edit  2024-02-01 04:45:17 +0100         
1298  edit  2024-02-01 04:45:17 +0100         

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.