Детали од барањето “Репрезентација градоначалник 2019

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
932  sent  2023-05-23 11:17:06 +0200  waiting_response  2023-05-23 11:17:06 +0200  waiting_response  појдовни  
944  response  2023-06-06 12:53:24 +0200    2023-06-13 12:34:52 +0200  successful  дојдовни  
950  status_update  2023-06-13 12:34:52 +0200  successful  2023-06-13 12:34:52 +0200  successful   

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.