Детали од барањето “Тело раководено од градоначалникот, кое ќе го следи имплементирањето на Локалниот акциски план за животна средина

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
425  sent  2022-11-06 19:21:21 +0100  waiting_response  2022-11-06 19:21:22 +0100  waiting_response  појдовни  
461  response  2022-11-14 12:19:51 +0100    2022-11-20 19:36:59 +0100  successful  дојдовни  
483  status_update  2022-11-20 19:36:59 +0100  successful  2022-11-20 19:36:59 +0100  successful   

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.