ГРАД СКОПЈЕ

A public authority

Адреса

  • Бул. Илинден бр. 82
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3297 255
  • 02 3207 536

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 request
До: ГРАД СКОПЈЕ Од : Адвокатско Друштво Георгиевски Скопје, со седиште на ул. Пиринска бр. 25/1-2, Скопје, Северна Македонија и ЕМБС 7127367 застап...

Only requests made using Слободен Пристап are shown. ?