ГРАД СКОПЈЕ

Имател на информација

Адреса

  • Бул. Илинден бр. 82
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3297 255
  • 02 3207 536

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

2 барања
Цена на градежно неизградено земјиште
Реакција е испратена до ГРАД СКОПЈЕ од Кристијан Смилевски на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Кристијан Смилевски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12...
Документи кои се дел од Одобренијата за градба издадени од Град Скопје
Барање за детален преглед до ГРАД СКОПЈЕ од Elena Stefanovska на .

Се чека детален преглед.

До: ГРАД СКОПЈЕ Од : Адвокатско Друштво Георгиевски Скопје, со седиште на ул. Пиринска бр. 25/1-2, Скопје, Северна Македонија и ЕМБС 7127367 застап...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?