Цена на градежно неизградено земјиште

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, ГРАД СКОПЈЕ требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: ГРАД СКОПЈЕ

Кристијан Смилевски

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Кристијан Смилевски, моб.078/303-775

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: барам да ми се достави решение за данок на промет на недвижности 10/22-439342 во електронски запис. Доколку од некои причини имателот на информацијата смета дека не може истото да ми го достави, барам информација кои службени лица со име, презиме и својство, го изготвиле и потпишале истото, и колкава е вредноста на предметниот имот проценета од проценителите.

Кристијан Смилевски

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Кристијан Смилевски

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Поднесов барање за пристап до информации од јавен карактер, рокот за одговор истече вчера, по барањето сеуште немам никаов одговор. Ве молам во текот на наредите 10 дена да добијам одговор на барањето.

Кристијан Смилевски