Државен управен инспекторат

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Даме Груев бр. 5
    кат 1
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3140 730

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Од (се наведуваат податоци за Барателот): д-р Дијана ПЕТРОВСКА, кандидат за вработување ул. „Александар Здравкоски“ бр.31, тел.070/915-790, [email a...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?