Број на новоосновани и број на затворени компании во сопственост од жени во периодот од 2019 до 2021 година

Елена Блажевска made this Freedom of Information request to Централен регистар на Република Северна Македонија

 

The request was successful.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

To: Централен регистар на Република Северна Македонија

Елена Блажевска

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Здружение на бизнис жени, ул. Христо Татарчев, бр25, 1/3, Скопје

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Валентина Дисоска, претседател на Здружение на бизнис жени

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Број на новоосновани и број на затворени компании во сопственост од жени во периодот од 2019 до 2021 година.

Ivan Markovski, Централен регистар на Република Северна Македонија

Почитувана Г-ѓа Блажевска,

Податоците кои ги имате побарано во вашиот маил долу, се информации од јавен карактер но, спаѓаат во група податоци за чие издавање е предвиден надомест утврден согласно Тарифата на Централен регистар.

Доколку сте заинтересирани за добивање на бараните информации можете да се обратите кај колегите од Секторот Регистри.
Повелете контакт:

Станко Коруноски - [е-пошта]
Љубица Атанасовска - [е-пошта]

Доколку имате било какви дополнителни прашања стојам на располагање,
Поздрав,