Број на новоосновани и број на затворени компании во сопственост од жени во периодот од 2019 до 2021 година

Kërkesa ishte e suksesshme.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Централен регистар на Република Северна Македонија

Елена Блажевска

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Здружение на бизнис жени, ул. Христо Татарчев, бр25, 1/3, Скопје

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Валентина Дисоска, претседател на Здружение на бизнис жени

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Број на новоосновани и број на затворени компании во сопственост од жени во периодот од 2019 до 2021 година.

Ivan Markovski, Централен регистар на Република Северна Македонија

Почитувана Г-ѓа Блажевска,

Податоците кои ги имате побарано во вашиот маил долу, се информации од јавен карактер но, спаѓаат во група податоци за чие издавање е предвиден надомест утврден согласно Тарифата на Централен регистар.

Доколку сте заинтересирани за добивање на бараните информации можете да се обратите кај колегите од Секторот Регистри.
Повелете контакт:

Станко Коруноски - [е-пошта]
Љубица Атанасовска - [е-пошта]

Доколку имате било какви дополнителни прашања стојам на располагање,
Поздрав,