Централен регистар на Република Северна Македонија

Institucioni publik

Адреса

  • Бул. Кузман Јосифовски-Питу бр. 1
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3288 100
  • 02 3123 169

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

4 kërkesa
Од Филип Циклевски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: N/A Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информ...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слобо...
Почитувани, Податоците кои ги имате побарано, се информации од јавен карактер но, спаѓаат во група податоци за чие издавање е предвиден надомест утвр...
Почитувана Г-ѓа Блажевска, Податоците кои ги имате побарано во вашиот маил долу, се информации од јавен карактер но, спаѓаат во група податоци за чие...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?