Лица на неопределено време

The request was successful.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

To: Општина Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Листа на сите лица вработени во Општина Прилеп на неопределено време со податоци за називот, односно звањето на позицијата на која се распоредени, службен е-маил и службен телефон

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Attachment

Доставување на одговор

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Attachment

Доставување на одговор