Локален еколошки акциски план за период од шест години

The request was successful.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

To: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Локален еколошки акциски план во согласност со Националниот еколошки
акциски план за период од шест години

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Attachment

Доставување на решение