Посета на Турција

The request was successful.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

To: Општина Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Колку пари вкупно кошташе последната посетата на претставниците од Општина Прилеп, заедно со градоначалникот во Општина Бајрампаша - Турција

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Attachment

Доставување на решение