Службени телефонски линии

The request was successful.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

To: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски (член на Совет на општина Прилеп)
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

1. Листа со Име и Презиме на сите службеници во администрацијата на општина Прилеп што користат бесплатна службена телефонска линија (бесплатна СИМ картичка со број)

2. Листа со Име и Презиме на сите службеници и советници во Совет на општина Прилеп што користат бесплатна службена телефонска линија (бесплатна СИМ картичка со број)

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Attachment

Почитувани,

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) во прилог Ви доствуваме Решение за бараната информација.

Во отсуство на службеното лице
ДаниелаТренкоска Тодороска
Службено лице Марија Ташкоска

Методија Костоски

Dear Општина Прилеп,

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации.

Пишувам со цел да побарам детален преглед од Општина Прилеп за разгледувањто на моето барање за слободен пристап до информации 'Службени телефонски линии'.

[ ДАДЕТЕ ДЕТАЛИ ЗА ВАЖАТА ЖАЛБА ТУКА ]
Барам да ми ја дадете целосната информација според барањето

Целосна историја за моето барање и сите кореспонденции се достапни на интернет на следнава адреса: https://slobodenpristap.mk/request/sluzh...

Yours faithfully,

Методија Костоски

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Attachment

Доставување на одговор по барање за детален преглед