Совет на родители

Љупчо Тасески made this Freedom of Information request to Основно училиште Климент Охридски- Прилеп

 

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Основно училиште Климент Охридски- Прилеп should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

To: Основно училиште Климент Охридски- Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Записник од состанокот на Совет на родители во врска со изборот на најдобра понуда за фотографирање на полуматурантите