Додадете widget

За да додадете widget за Известувања кон органот на државната управа, надлежен за работите од областа на животната средина, копирајте и ставете го следниот код на вашата веб-страница:

Widget-от ќе изгледа вака: