Агенција за електронски комуникации

Institucioni publik

Адреса

  • Кеј Димитар Влахов бр. 21
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3289 200
  • 02 3224 611

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 kërkesë
Од ОливерРистески: Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информац...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?