DDoS напади, компјутерски инциденти

Përgjigja e kësaj kërkese është vonuar. Sipas ligjit, në të gjitha rrethanat, Агенција за електронски комуникации është duhur të përgjigjet deri tani (detajet). Ju mund të ankoheni duke kërkon rishqyrtim te brenshem.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Агенција за електронски комуникации

Оливер Ристески

Од ОливерРистески:

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Бројот на компјутерски инциденти во изминатите 5 години, DDoS напади врз критичната инфраструктура во С.Македонија
Кој бил објект на напад, од каде доаѓаат истите и што е направено од МКД-CIRT. Koja e штетата ?
Податоците се потребни заради научно истражување од областа на сајбер безбедноста.

Ви благодарам,
Оливер Ристески