Агенција за катастар на недвижности

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 4
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3171 668

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 kërkesë
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Зграда на ул.Димо Наредникот 50 Прилеп Застапник/полномошник на барателот на информацијата: РС Боби 99 доое...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?