Недвижен имот О.Прилеп

Përgjigja e kësaj kërkese është vonuar. Sipas ligjit, në të gjitha rrethanat, Агенција за катастар на недвижности është duhur të përgjigjet deri tani (detajet). Ju mund të ankoheni duke kërkon rishqyrtim te brenshem.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Агенција за катастар на недвижности

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
/
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Целосна листа со недвижен имот со кој располага Општина Прилеп, заедно со број на катастарска парцела за секој недвижен имот одделно.