Недвижен имот О.Прилеп

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Агенција за катастар на недвижности требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Агенција за катастар на недвижности

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
/
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Целосна листа со недвижен имот со кој располага Општина Прилеп, заедно со број на катастарска парцела за секој недвижен имот одделно.