Агенција за катастар на недвижности

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 4
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3171 668

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

3 барања
Недвижен имот О.Прилеп
Барањето е испратено до Агенција за катастар на недвижности од Љупчо Тасески на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): / Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за с...
Имотен лист
Барањето е испратено до Агенција за катастар на недвижности од Elena B на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Све што поседуваа во МКД Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Член од истата фамилија В...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Зграда на ул.Димо Наредникот 50 Прилеп Застапник/полномошник на барателот на информацијата: РС Боби 99 доое...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?