Агенција за катастар на недвижности

A public authority

Адреса

  • Ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 4
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3171 668

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

2 requests
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Све што поседуваа во МКД Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Член од истата фамилија В...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Зграда на ул.Димо Наредникот 50 Прилеп Застапник/полномошник на барателот на информацијата: РС Боби 99 доое...

Only requests made using Слободен Пристап are shown. ?