Препис од евиденција за пренос на право на сопственост/користење

Моментално се чека одговор од Агенција за катастар на недвижности, тие треба да одговорат брзо и вообичаено најдоцна до (детали).


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Агенција за катастар на недвижности

РС Боби 99 дооел

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Зграда на ул.Димо Наредникот 50 Прилеп

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: РС Боби 99 дооел, управител со зграда на ул.Димо Наредникот 50 Прилеп

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Препис од евиденција за сопственост или пренос на право на сопственост/користење на стан број 3 од зграда на ул.Димо Наредникот 50 Прилеп, устроен на КП 19010 КО Прилеп