Детали од барањето “Препис од евиденција за пренос на право на сопственост/користење

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
186  sent  2022-05-09 09:43:09 +0200  waiting_response  2022-05-09 09:43:09 +0200  waiting_response  појдовни  

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.