Општина Карпош

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Радика бр. 9
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3055 901
  • 02 3055 902

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 kërkesë
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Саздевски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 о...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?