Постапка за сечење дрво дудинка на ул. Орце Николов кај број 190 во дворот на Машински фактултет

Përgjigja e kësaj kërkese është vonuar. Sipas ligjit, në të gjitha rrethanat, Општина Карпош është duhur të përgjigjet deri tani (detajet). Ju mund të ankoheni duke kërkon rishqyrtim te brenshem.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Општина Карпош

Марија Саздевски Вангеловски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Марија Саздевски

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

1. Барање за сечење (корнење-кастрење) на дрва, грмушки и жива ограда на јавна или дворна површина за сечење на дрво - дудинка на ул. Орце Николов кај број 190 во дворот на Машински фактултет. Сечењето на дрво е спроведено на 29 септември 2020 година.
2. Решение а сечење (корнење-кастрење) на дрва, грмушки и жива ограда на јавна или дворна површина за сечење на дрво - дудинка на ул. Орце Николов кај број 190 во дворот на Машински фактултет. Сечењето на дрво е спроведено на 29 септември 2020 година.
3. Допис од ЈП „Паркови и зеленило“ – Скопје со које ја најавува активноста во општина Карпош за сечење на дрво - дудинка на ул. Орце Николов кај број 190 во дворот на Машински фактултет
Постапката за сечење дрва треба да се извршува според член 29 од Законот за урбано зеленило (бр. 08-371/1 од 15.01.2018 год.).