A chart showing 95.24% of requests have been categorised
2 requests left to categorise / 42 total

Top recent players

All time best players

Luaj lojën e kategorizimit të kërkesave!

Disa persona që kanë bërë kërkesa nuk na kanë bere te ditur nese ishin të sukseshme apo jo. Kemi nevojë për ndihmën tuaj – përzgjidh një nga këto kërkesa, lexoje atë, dhe njofto të tjerët nese keni marre informacionin e kërkuara. Të gjithë do të jenë shumë mirënjohës për këtë.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Тања Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Тест Врз основа на член 4 и член 12 од Законот...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Дарко Маневски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од За...

Faleminderit për ndihmë - ndihma jauj do ta bëjë më të lehtë që të tjerët të gjejnë kërkesat e suksesshme, e ndoshta edhe të na mundesojë krijim e ranglistave...