A chart showing 96.77% of requests have been categorised
1 request left to categorise / 31 total

Top recent players

All time best players

1. Даниела Тренкоска Тодороска 2 requests

Luaj lojën e kategorizimit të kërkesave!

Disa persona që kanë bërë kërkesa nuk na kanë bere te ditur nese ishin të sukseshme apo jo. Kemi nevojë për ndihmën tuaj – përzgjidh një nga këto kërkesa, lexoje atë, dhe njofto të tjerët nese keni marre informacionin e kërkuara. Të gjithë do të jenë shumë mirënjohës për këtë.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Jamie Oyster Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Зако...

Faleminderit për ndihmë - ndihma jauj do ta bëjë më të lehtë që të tjerët të gjejnë kërkesat e suksesshme, e ndoshta edhe të na mundesojë krijim e ranglistave...