График кој покажува 95.0% од барањата кои биле категоризирани
1 барање останато за категоризирање / 20 вкупно

Корисници кои неодамна биле онлајн

Најдобри играчи на сите времиња

Играј ја играта за категоризација на барања!

Некои од луѓето кои имаат направено барања не немаат известено дали тие се успешни или не. Ни треба вашата помош – Изберете едно од барањата, прочитајте го и известете ги сите дали информациите се обезбедени или не. Сите ќе бидат мошне благодарни.

Ne sum zadovolen

Се чека класифицирање.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Jamie Oyster Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Зако...

Благодариме за помошта - вашиот придонес ќе помогне сите да може лесно да најдат успешни одговори.