Барање за информација за подносител

Александар Насковски made this E Drejta e Informimit request to Централен регистар на Република Северна Македонија

 

Duke pritur për rishqyrtim te brendshem nga Централен регистар на Република Северна Македонија për trajtimin e kësaj kërkese.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Централен регистар на Република Северна Македонија

Александар Насковски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Александар Насковски
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Потребна е информација - Дали лице со има Аднан Алити, Аднан Алитов или овластено лице на Независен синдикат на професионални војници на Македонија , побарал информации од јавен карактер од Централниот регистер на Р Македонија во периодот од 01.01.2021 г. до 08.06.2023 година, за синдикалната организација Независен синдикат на професионални војници СО Скопје ?

Александар Насковски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Неосновано е пречекорен рокот за одговор на моето барање! Барам да ми одговорите согласно законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во најбрз можен рок!!

Александар Насковски