Извештај

Përgjigja e kësaj kërkese është vonuar. Sipas ligjit, në të gjitha rrethanat, Општина Охрид është duhur të përgjigjet deri tani (detajet). Ju mund të ankoheni duke kërkon rishqyrtim te brenshem.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Општина Охрид

Riste Dojcinoski

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ристе Дојчиноски , ул .Момчило Јорданоски 98а Охрид

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Извештај од надзорната комисија за работата на ИЦС системи ( јавно осветлување)